Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

Xướng họa - Tác giả: Minh Huy/ Nguyễn Gia Khanh, Anh Đào

TRẺ BẢY MƯƠI

Bảy chục tuổi xuân vẫn dại khờ
Cuộc đời như thực lại như mơ
Bụng ôm lý tưởng luôn tranh đấu
Tâm  giữ đức tin để phụng thờ
Đạo đức suy vong không biết được
Lương tâm biến đổi vẫn làm ngơ
“ Nhân sinh thất thập….bất du củ”*
Hành xử có gì khác trẻ thơ ?

Chú thích:
Khổng Tủ dạy:
‘Tam thập nhi lập
Tứ thập nhi bất hoặc
Ngụ thập tri thiên mệnh
Lục thập nhị thuận
Thất thập nhi tòng tâm sở dục bất du củ”
( bảy mươi tuổi, nghĩ gì làm gì không sợ sai)

Minh Huy

Các bài họa:


THẮM MÃI ƯỚC MƠ

Đời ai chẳng có một lần khờ 
Chớ để tâm hồn cạn ước mơ
Ngoảnh lại còn nguyên niềm ái mộ
Trông lên chửa nhạt đức tôn thờ
Cõi mê ước bớt điều lầm lạc
Bến giác mong ngừng nỗi ngẩn ngơ
Nguyện gắng tu mình nương Đại Pháp
Cho lòng mãi ấm những vần thơ.

Nguyễn Gia Khanh

 LỜI XƯA

Nhân gian kẻ trí lẫn người khờ
Chuyển hoá vô thường biến thực- mơ
Sách quý tu tâm đời kính trọng
Cảo thơm dưỡng tính nghiệp tôn thờ
Bao dung độ lượng là hiền sĩ
Đắm dục màng danh đúng kẻ ngơ
Già trẻ không tu đều mất phúc
Làm người tôi luyện tuổi còn thơ.

                             Ngày 15-2-2017
                          Nguyễn Văn Đào



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét