Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2017

Đố Vui - T.g: Vương Bằng / Họa: Nguyễn Gia Khanh, Phạm Kim Lợi

ĐỐ VUI

Một bước lên mây hỏi đứa mô
Hai tay ôm bụng đoán ai mồ
Ba thằng nhiệt huyết phò thầy tiểu
Bốn lão thiện tâm  rước cụ đồ
Ngụ rú đè thân treo giấy yểm
Lục sông  diệt quỷ đọc kim cô
Thất truyền nhưng vẫn nhiều người biết
Bát thập nhất hồi đệ nhất hô

Vương Bằng

Bài họa:
TỀ THIÊN ĐẠI THÁNH

Thân dù kiếp khỉ vẫn “Nam mô”
Kết nghĩa Trư huynh dẫu xuống mồ
Định Hải, Ba Tiêu trừ lũ quỷ
Hồ Lô, Ngọc tịnh thoát mưu đồ
Ngộ Không phá kế phò sư phụ
Ngân Giác di sơn diệt quái cô
Tam Tạng thỉnh kinh đời hưởng phước
Tề Thiên Đại Thánh mãi tung hô.

Nguyễn Gia Khanh


CHÍNH  QUẢ TU HÀNH

Tôn Hành giả dạng những nơi mô
Cái bụng lão Trư lớn thấy mồ
Lại nữa Sa Tăng theo chí hướng
Còn thêm Chú Ngựa tính mưu đồ
Hất tung núi hiểm nhờ bài độc
Trừ hết lũ gian phá thế cô
Chính quả tu hành nên đắc đạo
Đường Tăng dẫn, bọn họ tung hô

Phạm Kim LợiKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét